AktualnościWYPOSAŻENIE ŁODZI W ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Sprawę wyposażenia łodzi w środki bezpieczeństwa, w tym także łodzi używanych do amatorskiego połowu ryb, reguluje rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej. Dla łodzi o długości do 3,5 m wymagane są kamizelki ratunkowe w ilości odpowiadającej ilości członków załogi. Łodzie o długości od 3,5 m do 10 m muszą mieć dodatkowo na wyposażeniu : przynajmniej jedną gaśnicę 2 kg, koło ratunkowe z rzutką (dotyczy łodzi powyżej 4 m), po dwa odbijacze na każdej burcie, bosak i apteczkę. Brak w/w wyposażenia może skutkować karą grzywny w wysokości do 500 zł.


JAKICH POZWOLEŃ WYMAGA POSTAWIENIE POMOSTU WĘDKARSKIEGO

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz.1229 z późn. zm.), której przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. reguluje całokształt zagadnień związanych z gospodarowaniem wodami. Reguluje także kwestie dot. własności wód i gruntów pokrytych wodami, a także obowiązki właścicieli i użytkowników wód, zasady i warunki korzystania z zasobów wodnych oraz sytuacje mogące spowodować nałożenie kar grzywny.


JAK ZAREJESTROWAĆ I OZNAKOWAĆ SPRZĘT
PŁYWAJĄCY SŁUŻĄCY DO POŁOWU RYB?

Artykuł 20 ust. 2 i 3 ustawy o rybactwie śródlądowym oraz rozporządzenie wydane na jej podstawie stanowią, że sprzęt służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji prowadzonej przez starostę właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu (w przypadku m. Elbląg rejestracji dokonuje się w Urzędzie Miejskim w Elblągu).
Oznakowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb powinno zawierać numer rejestracyjny składający się z dwuliterowego oznaczenia województwa, myślnika, trzyliterowego oznaczenia powiatu, myślnika, czterocyfrowej liczby od 0001 do 9999, odpowiadającej kolejnemu numerowi wpisu do rejestracji oraz litery "R" - oznaczającej uprawnionego do rybactwa albo "A" - oznaczającej sprzęt pływający służący do amatorskiego połowu ryb.
Sprzęt pływający służący do połowu ryb znakuje się w sposób trwały i widocznymi numerami rejestracyjnymi umieszczonymi na zewnętrznych płaszczyznach obu burt. Liczby i cyfry numeru rejestracyjnego powinny mieć nie mniej niż 10 cm wysokości i 1 cm grubości.JAKICH POZWOLEŃ WYMAGA POSTAWIENIE POMOSTU WĘDKARSKIEGO?

Każdy pomost jest urządzeniem wodnym. Legealne wzniesienie pomostu wymaga zawsze uzyskania co najmniej pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzeń wodnych, co wynika z art 122 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne. W przypadku, kiedy pomost przekracza długość 25 m albo jego wysokośc liczona od korony pomostu do dna akwenu jest większa niż 2,50 m, konieczne jest także uzyskanie pozwolenia na budowę. W celu uzyskania wspomnianych wyżej pozwoleń należy udać się do siedziby właściwego terytorialnie starostwa (w przypadku m. Elbląg - do Urzędu Miejskiego w Elblągu).
DOSTĘP DO WÓD

Ustawa Prawo wodne w art. 27.1. stanowi, że zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.
WĘDKOWANIE NA KANALE CIEPLICÓWKA I KANALE JAGIELLOŃSKIM

Zarząd Okręgu PZW w Elblągu informuje, że wędkowanie z brzegu na Kanale Jagiellońskim i Kanale Cieplicówka nie wymaga dodatkowej składki na rzekę Nogat.
PODRYWKA WĘDKARSKA

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie określiło podstawowe parametry podrywki wędkarskiej, tj. powierzchnia siatki podrywki służącej do pozyskiwania ryb na przynętę wynosi nie więcej niż 1 m x 1m, a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Rozporządzenie podpisał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke.

 
 

WAŻNE INFORMACJE DLA WĘDKARZY
PRAWA I OBOWIĄZKI KÓŁ PRAWA I OBOWIĄZKI KÓŁ

Karta Ewidencyjna Wędkarza

Prezydium Zarządu Głównego w dniu 26 listopada podjęło Uchwałę nr 98 w sprawie wprowadzenia elektronicznej bazy danych członków PZW oraz zobowiązało okręgi PZW do stworzenia w terminie do 15.06.2016 r. elektronicznej bazy danych swoich członków. Podjęte przez Zarząd Główny działania, są pierwszym etapem stworzenia elektronicznego centralnego rejestru członków PZW. W tym celu konieczne jest przekształcenie dotychczasowych „papierowych” kartotek członków na wersję elektroniczną. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, nakłada na Polski Związek Wędkarski, jako administratora danych osobowych, obowiązek zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych członków PZW. Takie działanie wymaga min. uzyskania „oświadczenia-zgody” na przetwarzanie danych osobowych.

W związku z tym została opracowywana i zatwierdzona przez Zarząd Główny ankieta podstawowych danych osobowych – Karta Ewidencyjna Wędkarza, którą członkowie PZW wykupujący znaki na rok 2016, zobowiązani będą wypełnić i złożyć u skarbnika. Umożliwi to uaktualnienie posiadanych kartotek członków PZW oraz zgodnie z wymogami ustawowymi pozwoli okręgom na utworzenie baz danych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wnioskom wielu wędkarzy, centralny rejestr poprzez jego rozbudowę i powiazanie z portalem internetowym, ma w przyszłości umożliwiać zarejestrowanemu i zainteresowanemu tą forma działania użytkownikowi korzystanie z oferty wszystkich okręgów dotyczącej na przykład wykupowania znaków, prowadzenia rejestrów połowu, rezerwację miejsc noclegowych, czy też rezerwację łodzi wędkarskich. Możliwe stanie się przekształcenie dokumentów takich jak zezwolenia i legitymacja członkowska na formę „plastikowej karty” ze wszystkimi możliwościami jakie oferuje internet.

Karta Ewidencyjna Wędkarza zawiera 11 punktów, które należy wypełnić podając dane takie jak:

1.      Imię
2.      Nazwisko
3.      Adres e-mail (*) – opcjonalnie tylko dla tych, którzy wyrażą zgodę na dostarczanie drogą elektroniczną na wskazany adres poczty e-mail informacji od PZW, w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym informacji handlowej PZW (np. informacji o targach, zawodach wędkarskich czy zebraniu koła)
4.      Nazwa i nr koła wędkarskiego
5.      Numer Karty wędkarskiej
6.      Numer legitymacji PZW
7.      Data wstąpienia do PZW
8.      Adres zamieszkania
9.      Pełnione funkcje w kole/okręgu/naczelnie i od kiedy
10.  Odznaczenia nadane przez okręg/ odznaki krajowe (złota z wieńcami, złota, srebrna)/ Członek Honorowy PZW
11.  Oświadczenie o treści: Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Wędkarski danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszej Karcie Ewidencyjnej oraz innych dokumentach rejestracyjnych dla celów prowadzenia rejestru PZW.


Rzecznik Prasowy ZG PZW
Nowe przepisy wędkarskie.

W związku  ze znowelizowaną Ustawą o Rybactwie Śródlądowym, której przepisy zobligowały PZW do wprowadzenia pewnych zmian w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb.

RAPR to istny wędkarski elementarz, ponieważ stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia jego obowiązują wszystkich wędkujących na wodach PZW.

Nowym elementem wynikającym z Ustawy jest uzyskanie zezwolenia uprawnionego do rybactwa, wydawanego wraz z rejestrem połowów. Takie imienne zezwolenia, zabezpieczone hologramem ważne jest na 1 rok. Otrzymacie je od skarbników kół PZW przy opłacaniu składki członkowskiej i okręgowej składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Zezwolenie jest bezpłatne.

Podczas wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać kartę wędkarską oraz zezwolenie wraz rejestrem połowów. Do rejestru przed przystąpieniem do wędkowania wpisuje się odpowiednie dane. Ilość i gatunek złowionych ryb, wpisujemy po zakończeniu pobytu nad wodą. Także przed wejściem na stanowisko, by nie zostać narażonym na ukaranie mandatem karnym, w promieniu minimum 5 metrów, zobowiązani jesteśmy do uprzątnięcia wszelkich śmieci. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej, strażników Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej, strażników Straży Leśnej i Państwowej Straży Łowieckiej oraz uprawnionego do rybactwa.

Na każde żądanie kontrolujących należy okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.

Złowione ryby w stanie żywym przechowujemy tylko w siatkach wykonanych z miękkich nici rozpiętych na obręczach. Zobowiązani także jesteśmy do posiadania przyrządu do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Czynimy to w sposób ostrożny i delikatny.

Także obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe.

Ponadto wędkarzowi nie wolno:

- sprzedawać złowionych ryb lub rozdawać ryb na terenie łowiska

- łowić z niezarejestrowanego i nieoznakowanego sprzętu pływającego,

- wędkować z mostów,

- łowić ryb w odległości 50 m od jazów, śluz, tam, zapor, przepławek,

rozstawionych i oznakowanych sieci i innych narzędzi połowu.

- łowić metodą „szarpaka"


- obcinać głów i ogonów ryb przed zakończeniem wędkowania

- stosować jako przynęt zwierząt i roślin chronionych oraz rybiej ikry.

Nowym elementem wynikającym z ustawy, jest powrót do stosowania podrywki wędkarskiej przy pozyskiwaniu ryb na przynętę. Jednak ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód z których zostały pozyskane. Inaczej mówiąc, nie możemy korzystać z żywca" , jakim są przeważnie karasie, zakupionego w sklepie wędkarskim, jeżeli nie jesteśmy pewni, że pochodzi on z akwenu na którym chcemy wędkować. Ryby takie przechowujemy w specjalnym sadzyku lub w siatce.

Tylko i wyłącznie przy metodzie spławikowo - gruntowej dozwolone jest równoczesne łowienie na 2 wędki. W spinningu, trolingu i w metodzie muchowej stosujemy wyłącznie 1 wędzisko.

Nowością w RAPR jest także przyzwolenie przy metodzie podlodowej na łowienia dwoma wędkami. Dotyczy to łowienia na mormyszkę i spławik. Przy stosowaniu błystki - tylko jedna wędka. Łowiąc na lodzie zabrania się stosowania jako przynęty martwej lub żywej ryby.REGULAMIN STANICY WĘDKARSKIEJ PZW


STANICA WĘDKARSKA PZW

Koła wędkarskie nr 5 i nr 23 posiadają na mocy umowy użyczenia nr 33/2012 z dnia 07.03.2012r podpisanej pomiędzy Burmistrzem Miasta Malborka a Zarządem Okręgu PZW w Elblągu część terenu o powierzchni 3600m2 ( lewa część terenu po byłej plaży wojskowej).
Teren ten przeznaczony jest docelowo na stanicę wędkarską PZW.

I.REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENU ,,STANICY WĘDKARSKIEJ PZW‘’

,,Stanica wędkarska PZW ‘’ obejmuje teren o powierzchni 3600m2 przekazany do użytkowania dla PZW. Umowa użyczenia nr 33/2012 z dnia 07.02.2012r podpisaną przez Burmistrza Miasta Malborka i Prezesa Zarządu Okręgu PZW w Elblągu. W imieniu Zarządu Okręgu PZW w Elblągu użytkownikiem ,,Stanicy wędkarskiej PZW są:

1. Zarząd Koła nr 23 ,, Garnizonowe Malbork ‘’
2. Zarząd Koła nr 5 ,, Cukrownia Malbork ‘’

Wędkarze, członkowie kół nr 23 i 5 Polskiego Związku Wędkarskiego mają prawo:

1. Korzystać z terenu stanicy ( wraz z rodzina) w celach rekreacyjnych za zgodą Prezesów kół,
2. Każdorazowe wejście na teren stanicy do celów rekreacyjnych umożliwia wyznaczona osoba z zarządu koła,
3.Cumować łodzie wędkarskie za zgoda zarządów kół na warunkach określonych w zał.nr 2,
4. Uczestniczyć w spotkaniach, imprezach wędkarskich organizowanych przez zarząd kół,
5. Wodować łodzie wędkarskie za zgodą zarządów kół.
6. Wędkować na linii brzegowej stanicy zgodnie z regulaminem amatorskiego połowu ryb,
7. Rozstawiać namioty na terenie stanicy w miejscu określonym przez gospodarza koła ,
8. W okresie zimowym przechowywać łodzie wędkarskie w miejscu określonym przez Gospodarza koła.

Wędkarze członkowie kół nr 5 inr23 Polskiego związku Wędkarskiego mają obowiązek:


1. Uczestniczyć w sprzątaniu oraz pracach porządkowo – remontowych terenu i elementów stanicy W terminach określonych przez zarząd kół,
2. Indywidualnie dbać o porządek na całym terenie stanicy,
3. Przestrzegać zasady zakazu spożywania alkoholu na terenie stanicy,
4. Zabezpieczać łodzie wędkarskie przed kradzieżą i dewastacją,
5. Informować zarząd koła ( tel:609006207 )o każdorazowym , planowanym wejściu na teren stanicy w celach rekreacyjnych, wodowania łodzi, rozstawiania Namiotów bądź rozpalania ogniska,
6. Niezwłocznie informować zarządy kół o stwierdzonej kradzieży lub dewastacji mienia stanicy,
7. Dbać o mienie stanicy,
Odpowiedzialność za porządek, dyscyplinę i mienię stanicy ponoszą członkowie PZW korzystający z terenu wraz z rodzinami i znajomymi.
W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia regulaminu wyciągane będą wnioski dyscyplinarne określone w statucie Polskiego Związku Wędkarskiego oraz prawne w przypadku dewastacji mienia.

II. WARUNKI I ZASADY CUMOWANIA ŁODZI PRZY NABRZEŻU ,,STANICY WEDKARSKIEJ PZW ‘’

Wędkarz, który zamierza cumować łódź przy nabrzeżu stanicy jest zobowiązany:

1. Zapoznać się za podpisem z ,, Regulaminem korzystania z terenu stanicy wędkarskiej PZW ‘’,
2. Zgłosić zamiar cumowania łodzi do zarządu koła PZW (tel: 609006207)
3. Podać dane osobowe ( imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy), numer Boczny łodzi oraz za podpisem pobrać klucz do bramy i bramki terenu stanicy,
4. Zabezpieczyć łódź przy nabrzeżu przed kradzieżą lub dewastacja.

Uwaga: Zabrania się dorabiania i przekazywania innym osobom kluczy do bramy i bramki Wejściowej pod groźbą usunięcia łodzi z terenu stanicy.