TABELA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH OGÓLNOCZŁONKOWSKICH PZW W 2020 ROKU


Lp.

Składki członkowskie ogólnozwiązkowe

Wysokość
opłaty w zł.

1

Składka członkowska ogólnozwiązkowe podstawowa

100,-

2

Składka członkowska ogólnozwiązkowa ulgowa 50%

  1. młodzież szkolna i studenci wieku 16-24lat,
  2. członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
  3. mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego PZW powyżej10 lat
  4. kobiety po ukończeniu 60 roku życia pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego
    PZW powyżej10 lat

50.-

3

Składka członkowska ogólnozwiązkowa ulgowa 75%

  1. członkowie uczestnicy do lat 16
  2. członkowieodznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

25,-

4

Wpisowe:

  1. członka zwyczajnego PZW
  2. członka uczestnika PZW


25,-
0,-

5

Legitymacja członkowska

5,-
TABELA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE
WÓD NA WODACH ELBLĄSKIEGO OKRĘGU PZW W 2020 ROKU

TABELA I

Lp.

Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód

PEŁNA
(wszystkie metody i wszystkie wody)
NIEPEŁNA
(wody nizinne bez trolingu)

UZUPEŁNIAJĄCA
(górska + trolling)

1

PODSTAWOWA

200,-
150,-

50,-

2

ULGOWA I

- renciści, męszczyźni do 65 lat, kobiety do 60 lat
- aktywnych strażników Społecznej Straży Rybackiej kół Okręgu PZW Elbląg
- członków posiadających Kartę Dużej Rodziny

165,-
115,-

50,-

3

ULGOWA II

- odznaczonych odznaką złotą PZW
- odznaczonych odznaką srebrną PZW
- męszczyźni po ukończeniu 65 roku życia, kobiety po ukończeniu 60 roku życia,
- młodzieży szkolnej i studentów (od 16 do 24 lat)

135,-
85,-

50,-

4

ULGOWA III

-odznaczonych odznaką PZW złotą z wieńcami

90,-
40,-

50,-

5

ULGOWA IV

- młodzieży do lat 16 (członek uczestnik)

51,-
1,-

50,-TABELA II
Lp.

Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód

PEŁNA
(wszystkie metody i
wszystkie wody)
NIEPEŁNA
(wody nizinne bez
trollingu)

UZUPEŁNIAJĄCA
(górska + trolling)
(górska lub troling

6

dla członków okręgu PZW w Gdańsku i Olsztynie (po opłaceniu składki na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym okręgu).

100,-
50,-

50,-

7

dla członków okręgów PZW z którymi zostało zawarte porozumienie (po opłaceniu składki na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym okręgu).

150,-
100,-

50,-

8

uprawniającą do wędkawania wyłącznie na jednym wybranym jeziorze lub stawie (nie dotyczy rzek i kanałóe)

X
100,-

X

9

dla emerytów i rencistów wedkujących z brzegu wyłacznie na jednej z wymienionych poniżej wód po uprzednim opłaceniu składki członkowskiej:
- rzeka Nogat w miejscowości Malbork (między mostami : kolejowym i drogowym),
- staw w miejscowości Korzeniewo,
- staw na ulicy Długiej w Braniewie,
- dla wędkujących wyłącznie na Jeziorze Tywęzy oraz stawach w dzierzgoniu (Minętach)

X
10,-

X

10

uprawniającą do wędkawania wyłącznie na jeziorze Kisielice Miejskie po uprzednim opłaceniu składki członkowskiej.

X
10,-

X

11

dla emerytów i rencistów wędkujących z brzegu wyłącznie na rzece Elbląg (w granicach portu Elbląg)

X
0,-

X

12

uprawniająca do wędkowania na wodach górskich

X
X

30,-

13

uprawniająca do wędkowaniametodą trollingową

X
X

20,-

14

egzamin na kartę wędkarską

20,-


TABELA III

Lp.

Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie
wód okresowa dla członków PZW

PEŁNA
(wszystkie metody i wszystkie wody)
NIEPEŁNA
(wody nizinne bez trolingu)

1

1 dzień

50,-
20,-

2

3 dni

90,-

40,-

3

7 dni

120,-

70,-


TABELA IV

Lp.

Opłaty dla niezrzeszonych

PEŁNA
(wszystkie metody i wszystkie
wody)
NIEPEŁNA
(wody nizinne bez trolingu)
Niepełne jedno wybrane
jezioro

1

cały sezon- rok kalendarzowy

550,-
350,-
300,-

2

1 dni

95,-
38,-

30,-

3

3 dni

170,-
76,-

70,-

4

7 dni

220,-
133

130,-ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD ORAZ WNOSZENIU OPŁAT DLA NIEZRZESZONYCH W 2020r

1. Młodzież niezrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego obecności.

2. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust.3 Statutu PZW, zwolnieni są ze świadczeń członkowskich na podstawie posiadanej legitymacji członka honorowego.

3. Członkowie PZW w wieku od 16 do 24 lat są uprawnieni do zniżki w składkach członkowskich okręgowych za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

4. Młodzież do lat 16 nie wnosi opłat za legitymację członkowską.

5. Ulgi nie obejmują składek okresowych na ochronę i zagospodarowanie wód oraz składek niepełnych.

6.składeka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach okręgu i wszystkimi dopuszczalnymi prawem metodami. .

Zakaz metoda trollingowana obowiązujacy na wodach znajdujących się w rezerwacie przyrody: J. Drużno, rz. Pasłęka i zb. Pierzchalski. 7.Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach okręgu z wyłączeniem z wędkowania metody trollingowej.

8. Składka uzupełniająca do składki niepełnej upoważnia do wędkowania metodą trollingową z wyłączeniem z trollingowania wód znajdujących się w rezerwatach przyrody: j. Drużno, rz. Pasłęka i zb. Pierzchalski. Składka uzupełniająca nie podlega żadnym ulgom związkowym.

9. Niezrzeszeni i cudzoziemcy wnoszą opłaty (brutto):

 roczne – w biurze okręgu PZW w Elblągu lub poprzez system e-okoń (http://oepzw.eokon.pl/)

 okresowe – w biurze okręgu lub w formie przelewu na wydzielone konto bankowe okręgu 15 1240 2265 1111 0010 3683 0027 lub poprzez system e-okoń (http://oepzw.eokon.pl/).

10. Członkowie PZW wnoszą składki członkowskie okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód w kołach wędkarskich lub w biurze Zarządu Okręgu w Elblągu. Składki członkowskie okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód i zezwolenia okresowe należy rozumieć jako okres ciągły od dnia do dnia i od godziny 00:00 do 24:00 lub poprzez system e-okoń (http://oepzw.eokon.pl/).

11. Wpłaty na egzamin na kartę wędkarska dokonujemy na wydzielone konto okręgu w Elblągu nr 24 1240 2265 1111 0010 3682 9089.

13. Wykaz 30 wyróżniających się strażników SSR Okręgu PZW Elbląg uprawnionych do zniżki zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu na wniosek komisji ochrony i zagospodarowania wód, po konsultacjach z komendantami grup SSR. Regulamin uprawniający do zniżki zostanie zatwierdzony uchwałą okręgu. Powyższe ulgi dotyczą tych strażników SSR, którzy nie posiadają innych ulg np. z tytułu odznaczeń.

14. Ulgi z tabeli nr 2 stosuje się w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

15. Członkowie porozumienia strefy I wędkują na wodach Okręgu PZW w Elblągu na zasadach określnych w zawartym porozumieniu.

Powrót na górę strony