POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI
ZARZĄD GŁÓWNY


REGULAMIN
ORGANIZACYJNY KOŁA
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

Warszawa, wrzesień 2018 r.

Spis treści:

1. Zasady organizacyjne koła
2. Cele i zadania koła PZW
3. Władze i organy statutowe koła
3.1. Walne zgromadzenie członków koła
3.2. Zarząd koła
3.3. Komisja rewizyjna koła
3.4. Sąd koleżeński koła
4. Gospodarowanie powierzonym mieniem
5. Zasady organizacji i funkcjonowania sekcji
6. Przepisy końcowe

1. Zasady organizacyjne koła

§ 1.

1. Koło jest jednostką terenową Polskiego Związku Wędkarskiego, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą na podstawie Statutu PZW.

2. Koło jest powoływane i rozwiązywane uchwałą zarządu okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego.
hba, że przepis szczególny stanowi inaczej. 3. Niedozwolona jest realizacja celów Związku przez koło na terenie innego koła lub okregu c 4. Na podstawie stosowanych odpowiednio poniższych przepisów może być także dokonany podział, połączenie lub likwidacja kół, jeśli liczebność koła utrudnia lub uniemożliwia właściwe realizowanie celów i zadań statutowych.

5. Powołanie koła może nastąpić z inicjatywy własnej zarządu okręgu lub 15 osób, zwanych dalej inicjatorami.
5.1 . Wniosek w sprawie powołania, inicjatorzy składają wraz z następującymi załącznikami:

1/ listą inicjatorów wraz z deklaracjami przynależności do PZW,
2/ informacją o terminie i miejscu wyznaczenia zebrania założycielskiego.

5.2 Zebranie założycielskie obraduje, z udziałem członka zarządu okręgu, według następującego porządku :

1) otwarcie zebrania przez członka zarządu okręgu,
2) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
3) uchwalenie planu pracy „koła w organizacji” oraz jego budżetu,
4) wybór włac i organów „koła w organizacji”: prezesa zarządu, zarządu oraz komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego .

5.3. Zarząd okręgu, w terminie 30 dni od daty odbycia zebrania założycielskiego, jeśli co najmniej 20 osób jest członkami „koła w organizacji” podejmuje, w obecności przedstawicieli zarządu „koła w organizacji” uchwałę o powołaniu koła PZW. W uchwale tej zarząd okręgu:

1) nadaje kołu nazwę z oznaczeniem jego siedziby,
2) określa teren działania koła,
3) może ustalić minimalną liczebność członków tego koła, jaka powinna zostać osiągnięta po pierwszym roku jego działalności,
4) może powierzyć kołu w użytkowanie wyodrębnioną część terenów wędkarskich i towarzyszących mu składników majątkowych z określeniem warunków gospodarowania,
5) zatwierdza plan pracy koła i jego budżet na pierwszy rok kalendarzowy, w którym koło rozpoczyna działalność.

6. Koło podlega wpisaniu do rejestru kół, prowadzonego przez zarząd okręgu i z tą chwilą „koło w organizacji” staje się kołem PZW, zaś wybrane na zebraniu założycielskim władze i organy stają się władzami i organami koła.

7. Koło może utworzyć w swych ramach sekcje.
7.1.Sekcje jako komórki organizacyjne koła mogą być utworzone dla określonych środowisk lub terenu.
7.2.Do sekcji stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.

7.3.Koło sprawuje nadzór nad działalnością sekcji ujmując te zagadnienia w corocznych sprawozdaniach. 8. Koło może tworzyć kluby, skupiającą członków o szczególnych zainteresowaniach określoną dziedziną wędkarską. Zasady tworzenia, funkcjonowania i likwidacji klubów określa uchwała Zarządu Głównego PZW.

9. Koło używa godła i barw wg wzorów ustalonych przez Krajowy Zjazd Delegatów oraz zgodnie z Księgą Znaku PZW. Wzór pieczęci ustala Zarząd Główny.

§ 2.

Koła sąsiadujące ze sobą lub gospodarujące w obrębie tych samych zbiorników wodnych i rzek, mogą zawierać porozumienia o współpracy, celem realizacji zadań statutowych.

2.Cele i zadania koła PZW

§ 3.

1. Do zadań koła należy realizacja celów i zadań statutowych Związku, w szczególności przez:

1) rozwijanie pracy z młodzieżą wędkarską, wdrażanie norm etyki wędkarskiej, zasad koleżeństwa i wzajemnego poszanowania, strzeżenia jedności i dobrego imienia Związku,
2)prowadzenie szkoleń w zakresie znajomości Ustawy o rybactwie śródlądowym,Statutu PZW, Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW, etyki wędkarskiej,zasad i technik wedkowania oraz ochrony wód i gospodarki rybackiej, 3) prowadzenie egzaminów na kartę wędkarską przez komisje egzaminacyjne powołane przez ZO PZW, z urzędu lub na wniosek koła,
4) gospodarowanie powierzonymi terenami wędkarskimi ,
5) utrzymywanie w imieniu Związku kontaktów z lokalnymi władzami samorządowymi oraz współdziałanie z nimi w zakresie zagospodarowania i ochrony wód,
6) współdziałanie z policją, Państwową Strażą Rybacką, Strażą Miejską, Społeczną strażą rybacką oraz innymi organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody i środowiska wodnego,
7) popularyzowanie wędkarstwa sportowego i rekreacyjnego oraz organizowanie zawodów wędkarskich,
8) prowadzenie działalności turystyczno-wędkarskiej, w tym : schronisk, stanic i przystani wędkarskich,
9) organizowanie i zaspokajanie różnorodnych zainteresowań wędkarskich zgłaszanych przez członków koła, między innymi przez tworzenie odpowiednich klubów zainteresowań,
10) sprawowanie należytej opieki nad powierzonym majątkiem.

2.Zarząd okregu corocznie dokonuje oceny pracy koła w zakresie realizacji celów związku.
§ 4.

1. Zarząd okręgu może udzielić pełnomocnictwa zarządowi koła do zaciągania zobowiązań i nabywania praw majątkowych w zakresie zwykłego zarządu, określając maksymalną ich wysokość, która nie może przekroczyć kwot w zatwierdzonym budżecie koła.
Do dokonywania innych czynności prawnych przez koło w imieniu okręgu niezbędne jest pełnomocnictwo szczególne.
Koło może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym przez zarząd okręgu. Dochody z takiej działalności okręg PZW przeznacza na działalność statutową koła.
2. Obsługę finansowo-księgową koła wykonuje biuro zarządu okręgu, uprawnione do kontroli dokumentacji finansowej kół.
3. Kontrola realizacji zadań koła należy do kompetencji komisji rewizyjnej koła i organów statutowych wyższego szczebla.

§ 5.


1. W celu uzgadniania kierunków działań, ich jednolitości, mogą być organizowane narady rejonowe prezesów kół. Narady te zwołuje przedstawiciel zarzadu okręgu (np. opiekun rejonu) z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 liczby prezesów kół.
2. Wnioski wypracowane na naradach, jeśli zostaną zatwierdzone przez zarząd okręgu, obowiązują zarządy kół.

§ 6.


1. Zasady przyjmowania i skreślania z ewidencji członków Związku określa statut PZW.
2. Członek PZW ma prawo przenieść się do innego koła, lub okręgu, z zachowaniem nabytych praw i stażu członkowskiego.
3.Zmiana przynależności do koła następuje na podstawie pisemnego oświadczenia i obowiązuje z chwilą przekazania karty ewidencyjnej do wskazanego koła, co powinno nastąpić niezwłocznie.
4. Koło prowadzi dokumentację członkowską według zasad ustalonych przez Zarząd Główny.
5. Członek PZW może należeć tylko do jednego koła.

3.Władze i organy statutowe koła

§ 7.


1. Władzami koła są :

1) walne zgromadzenie koła, w którym biorą udział członkowie lub delegaci sekcji w kołach podzielonych na sekcje,
2) zarząd koła, między walnymi zgromadzeniami członków koła.

2. organami koła są:
1)komisja rewizyjna, 2) sąd koleżeński. 3. Wyboru władz i organów koła dokonuje walne zgromadzenie spośród członków koła w głosowaniu tajnym o ile większość uczestników nie opowie się za głosowaniem jawnym.
4. Uchwały walnego zgromadzenia członków koła oraz wybory władz i organów są ważne i zapadają zwykłą większością głosów:
1) w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby członków (delegatów) uprawnionych do głosowania,
2) w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych członków uprawnionych do głosowania.

3. 1. Walne zgromadzenie członków koła

§ 8.


1. Walne zgromadzenie członków koła są :
1) zwyczajne: a) sprawozdawcze - odbywane corocznie,
b)sprawozdawczo - wyborcze, odbywane co cztery lata,
2) nadzwyczajne, dla podejmowania uchwał tylko w tych sprawach, do rozpatrzenia których zostały zwołane.

2. Walne zgromadzenia członków koła zwołuje zarząd koła. Prawo udziału w nim mają członkowie koła,- albo w kołach podzielonych na sekcje - delegaci wybrani, zgodnie z ordynacją wyborczą uchwaloną przez zarząd okręgu, na zebraniach sekcji, w których mają prawo uczestniczyć członkowie należący do sekcji.

3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła zwołuje zarząd koła z własnej inicjatywy lub na podstawie uchwały zarzadu okregu, oraz: :
1) na wniosek komisji rewizyjnej okregu lub koła lwraz z uzasadnieniem.
2) wniosek 1/3 liczby członków koła lub delegatów sekcji wraz z uzasadnieniem.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia członków (delegatów) zarząd koła zawiadamia członków z 21 dniowym wyprzedzeniem w sposób, który zapewni dotarcie tej wiadomości do wszystkich członków (delegatów). Zawiadomienia mogą być wysyłane listownie do każdego członka (delegata) albo ogłaszane w lokalnej prasie, albo na stronie internetowej koła lub okręgu, a nadto - obligatoryjnie - wywieszenie na tablicach ogłoszeń koła. 5. Kompetencje zwyczajnego walnego zgromadzenia koła określa Statut PZW.

§ 9.


1. W walnym zgromadzeniu członkowie koła uczestnicy mają prawo z głosem stanowiącym członkowie koła - na podstawie ważnej legitymacji członkowskiej PZW, delegaci sekcji - na podstawie mandatu, a z głosem doradczym członkowie - uczestnicy - na podstawie ważnej legitymacji członkowskiej PZW i osoby zaproszone.
2 . Udział w walnym zgromadzeniu koła uczestniczący potwierdzają podpisem na liście obecności.
3. Walne zgromadzenie członków koła otwiera prezes zarządu koła, po czym proponuje wybór przewodniczącego zgromadzenia, jego zastępcy i sekretarza. Wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.
4. Po wyborze przewodniczącego prezes zarządu koła przekazuje mu dalsze prowadzenie obrad.
5. Zgromadzenie w głosowaniu jawnym uchwala - na podstawie projektów opracowanych przez zarząd - porządek i regulamin obrad.
6. Wyborów komisji: mandatowej, wyborczej, skrutacyjnej do obliczania wyników głosowań oraz komisji uchwał i wniosków dokonuje się w składzie liczbowym zależnym od potrzeb i liczby uczestników zgromadzenia. Wybory komisji odbywają się w głosowaniu jawnym.
7. Czas przemówień i wypowiedzi w dyskusji przewodniczący reguluje w zależności od liczby mówców. 8. Wnioski zgłoszone w toku dyskusji przewodniczący odsyła do komisji uchwal oraz poddaje pod głosowanie w kolejności ich zgłaszania. Nie mogą być przyjęte pod obrady wnioski sprzeczne ze Statutem PZW i przepisami prawa.
9. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący sprawdza, czy sprawa nie wymaga kwalifikowanej większości głosów, stosownie do postanowień Statutu PZW.
10. Wnioski formalne powinny dotyczyć wyłącznie :
a) ograniczenia czasu wypowiedzi,
b) zamknięcia listy dyskutantów,
c) przerwania dyskusji,
d) zamknięcia danej listy kandydatów .

§ 10.


1. Przewodniczący komisji wyborczej przedstawia walnemu zgromadzeniu członków koła zaproponowane przez komisję listy kandydatów :
a) na prezesa zarządu koła,
b) do zarządu koła,
c) do komisji rewizyjnej,
d) do sądu koleżeńskiego,
e) na delegatów i ich zastępców na okręgowy zjazd delegatów PZW.

2. Uczestnicy walnego zgromadzenia mogą zgłaszać inne kandydatury w liczbie nie przekraczającej 25% stanu liczbowego ustalonego dla poszczególnych władz i organów. Ograniczenie to nie dotyczy funkcji prezesa zarządu koła.
3. członek koła może zgłośić po jednej kandydaturze do władz i organów.
4. Po ustaleniu listy kandydatów, uzyskania od nich zgody na kandydowanie oraz wysłuchaniu głosów uczestników walnego zgromadzenia członków koła, przewodniczący zamyka listę kandydatów.
5. liczebność władz i organów koła ustalana jest na walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym członków koła i obowiązuje w czasie trwania kadencji.
6. Wyboru władz i organów koła, walne zgromadzenie członków koła dokonuje w głosowaniu tajnym, chyba, że większość członków walnego zgromadzenia opowie się za głosowaniem jawnym. W wypadku nie uchwalenia głosowania jawnego, przewodniczący zarządza – w razie gdyby w składzie wybranej komisji były osoby kandydujące - wybór na ich miejsce innych członków komisji skrutacyjnej.
7. W pierwszym głosowaniu wybierany jest prezes zarządu koła. Prezesem wybranym jest kandydat, który uzyskała największą ilość głosów lub inną większość jeśli ordynacja wyborcza wprowadzi taki wymóg.
8. Kandydat na prezesa zarządu, który nie został wybrany na tę funkcję może zostać wpisany na listę kandydatów do zarządu, o ile zostanie zgłoszony z sali i wyrazi na to zgodę.
9. Liczbę delegatów i ich zastępców na zjazd okręgowy, wybieranych przez koło, ustala zarząd okręgu, na podstawie uchwalonej ordynacji wyborczej.
10. W przypadku zdekompletowania składu osobowego władz i organów statutowych koła, walne zgromadzenie może dokonać wyborów uzupełniających.

§ 11.


1. Sekretarz walnego zgromadzenia sporządza protokół z przebiegu obrad, zawierający wyniki i treści podejmowanych uchwał.
2. Protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza sporządza się w dwóch egzemplarzach i w ciągu 14 dni od daty odbycia zgromadzenia jeden egzemplarz przekazuje do zarządu okręgu.
3. Egzemplarz protokołu wraz z załączonymi do niego protokółami komisji oraz uchwałami podjętymi na walnym zgromadzeniu przechowuje się w aktach koła.

3.2. Zarząd koła

§ 12.


1. Zarząd koła składa się z prezesa i 4 -14 członków.
2. Na pierwszym posiedzeniu, które powinno się odbyć nie później niż 7 dni od dnia wyborów, członkowie zarządu wybierają spośród siebie, na wniosek prezesa :
a) wiceprezesa (wiceprezesów) w liczbie ustalonej przez zarząd,
b) sekretarza,
c) skarbnika,
d) gospodarza koła.

3. Zarząd wybiera spośród członków koła opiekuna młodzieży wędkarskiej i rzecznika dyscyplinarnego koła.
4. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
5. W okresie między posiedzeniami zarządu pracą koła kieruje prezes lub w jego imieniu wyznaczony przez niego wiceprezes lub inna osoba ze składu zarządu.
6. Posiedzeniom zarządu koła przewodniczy prezes, a w razie jego nieobecności wiceprezes wyznaczony przez prezesa lub osoba wybrana przez obecnych. Z przebiegu posiedzenia sekretarz lub wyznaczony protokolant sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący obradom i protokolant. Protokół jest odczytywany i zatwierdzany na kolejnym posiedzeniu zarządu.
7. Zakres działania i kompetencje zarządu koła określa Statut PZW.
8. Zarząd Koła może w drodze uchwały odwołać ze swego składu każdego członka zarządu z powodu bezczynności lub nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach albo też z powodu działań sprzecznych z prawem lub statutem.
9. W razie zdekompletowania składu władz lub organów uzupełnienie następuje z pośród członków koła.

§ 13.


1. Prezes zarządu koła reprezentuje koło, kieruje pracami zarządu i organizuje całokształt działalności koła, a w szczególności :
1) wykonywaniem planów i programów pracy koła,
2) nadzoruje prace nad opracowywaniem preliminarza budżetowego oraz jego realizacją,
3) inspiruje współdziałania z innymi podmiotami i instytucjami w sprawach potrzeb wędkarskich,
4) zwołuje posiedzenia zarządu, którym przewodniczy,
5) podpisuje uchwały, protokoły i korespondencję wychodzącą,
6) wykonuje i nadzoruje wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia, planu i budżetu koła oraz uchwał i zaleceń władz Związku oraz organów rewizyjnych,
7) aprobuje dokumenty kasowe po uprzednim ich sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez skarbnika,
8) ponosi odpowiedzialność za działalność niezgodną z przepisami związkowymi,
9) odpowiada za przepływ środków pieniężnych w kole.

2. Wiceprezes zarządu koła wyznaczony przez prezesa zastępuje prezesa w czasie jego nieobecności, realizując zadania wymienione w ust.1, pkt 1-8, a ponadto :
1) wykonuje czynności wynikające z podziału zadań dokonanego przez zarząd ,
2) współdziała z pozostałymi członkami zarządu w realizacji zadań statutowych koła w zakresie ustalonym przez zarząd, nadzoruje pracę komisji problemowych, sekcji koła i klubów zainteresowań wędkarskich, przygotowuje projekty umów, porozumień i korespondencji związanej z jego zakresem zadań,
3) ponosi odpowiedzialność organizacyjną za prawidłowe wykonywanie zadań wynikających z zakresu jego kompetencji.

3. Sekretarz koła prowadzi, zgodnie z obowiązującymi w PZW przepisami, dokumentację koła, a w szczególności :
1) ewidencję - w formie przyjętej w Związku - członków koła obejmującą: przyjęcia nowych członków, skreślenia członków, przeniesienia członków, odznaczeń członków,
2) przechowuje akta koła i sprawuje pieczę nad nimi,
3) przechowuje pieczęć koła, pieczętuje dokumenty oraz kontrasygnuje decyzje i pisma podpisywane przez prezesa zarządu lub wiceprezesa w sprawach organizacyjnych i innych wysyłanych w imieniu zarządu,
4) nadzoruje rejestrację korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz jej archiwizację,
5) przygotowuje pisma, sprawozdania, zawiadomienia i komunikaty oraz sprawuje pieczę nad tablicami ogłoszeń,
6) prowadzi protokoły z walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządów oraz innych zebrań organizowanych przez zarząd koła,
7) odpowiada za prowadzenie kroniki koła,
8) odpowiada za obieg dokumentacji w kole.

4. Skarbnik koła prowadzi dokumentację gospodarki finansowej zgodnie z zasadami prowadzenia rachunkowości w kole oraz instrukcją kontroli i obiegu dokumentów obowiązującymi w PZW oraz nadzoruje jej prawidłowość i zgodność z zatwierdzonym preliminarzem budżetowym koła, a także wykonuje inne czynności z tego zakresu, w szczególności :
1) opracowuje projekt budżetu koła, przedstawia go do rozpatrzenia przez zarząd koła i zatwierdzenia przez walne zgromadzenie członków koła,
2) prowadzi ewidencję przychodów i wydatków koła, sporządza raporty kasowe i bankowe tych zaszłości i przekazuje załączone doń dowody księgowe do biura zarządu okręgu w terminach określonych w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów,
3) przyjmuje należności i reguluje zobowiązania, za które opowiada koło,
4) przyjmuje składki członkowskie i inne wpłaty, odprowadzane zgodnie z ustaleniami zarzadu okregu,
5) pobiera ekwiwalent wnoszony przez członków koła w razie nie wykonania przez nich przc na rzecz koła na podstawie uchwały walnego zgromadzenia członków koła, 6) odpowiada za pobrane z zarządu okręgu znaki wartościowe PZW, 7) nadzoruje i koordynuje obrót znaków PZW przez osoby uprawnione,
8) dysponuje wraz z prezesem zarządu koła lub upoważnionymi członkami zarządu rachunkiem koła na podstawie karty wzorów podpisów złożonych do banku,
9) opracowuje sprawozdania finansowe w zakresie ustalonym przez zarząd okręgu i udostępnia je zarządowi koła i komisji rewizyjnej,
10) przedstawia na posiedzeniach zarządu informacje o stanie realizacji budżetu koła i przedstawia do akceptacji projektowane do zawarcia umowy oraz dokonane wydatki,
11) wystawia legitymacje członkowskie w porozumieniu z sekretarzem koła,
12) prowadzi księgi inwentarzowe koła lub nadzoruje ich prowadzenie przez gospodarza koła,
13) prowadzi księgę druków ścisłego zarachowania i przechowuje książeczkę czekową,
14) w przypadku zatrudnienia w kole pracownika prowadzącego rachunkowość, skarbnik obejmuje całkowity nadzór nad zakresem czynności tej osoby.
15) w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, skarbnik ma obowiązek natychmiast zgłosić ich fakt zarządowi i komisji rewizyjnej koła.

5. Gospodarz koła ściśle współdziała z członkami zarządu koła odpowiedzialnymi za stan majątku będącego w użytkowaniu koła oraz za gospodarkę wędkarską - rybacką i ochronę wód, w szczególności:
1) nadzoruje prace pracowników schroniska, przystani, stanicy i innych urządzeń wodnych,
2) opiekuje się sprzętem i innymi składnikami majątkowymi w kole, organizuje ich konserwację i naprawę,
3) współdziała z osobami prowadzącymi prace gospodarcze związane z zarybianiem i ochroną wód.

6. Komisja młodzieżowa lub opiekun młodzieży wędkarskiej organizuje pracę sekcji młodzieżowej, utrzymuje kontakt ze szkołami i rodzicami w kwestiach dotyczących członków - uczestników koła.
7. Zadania i uprawnienia rzecznika dyscyplinarnego koła określa regulamin postępowania w sprawach nprzewinień członków PZW oraz instrukcja pracy sąduw koleżeńskich i rzeczników dyscyplinarnych.
8. W zależności od zakresu działania koła i jego potrzeb, zarząd koła może ustanowić inne funkcje w kole, jak: kapitana sportowego, gospodarza schroniska, inspektora ds. zarybień, kronikarza itp. pod warunkiem, że uchwała zarządu koła określi zakres obowiązków członków zarządu wykonujących te funkcje.

3.3. Komisja rewizyjna koła

§ 14.


1. Komisja rewizyjna koła jest organem kontroli wewnętrznej koła.
2. Komisja rewizyjna koła składa się z 3 do 7 członków wybranych przez walne zgromadzenie członków koła, kturzy w terminie 7 dni od dnia wyborów wybierają sposród siebie: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 3. Szczegółowy tryb działania komisji rewizyjnej koła określa regulamin komisji rewizyjnych PZW.

3.4. Sąd koleżeński koła

§ 15.


1. Sąd koleżeński jest organem orzekającym w sprawach naruszeń obowiązków statutowych. 2. Składa się z 3 do 11 członków wybranych przez walne zgromadzenie koła, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza w terminie 7 dni od daty wyborów. 3. Szczegółowy tryb postępowania sądów koleżeńskich koła określa regulamin postępowania w sprawach przewinień członków PZW oraz instrukcja pracy sądów koleżeńskich i rzeczników dyscyplinarnych.

4. Gospodarowanie powierzonym mieniem

§ 16.


1. Koło gospodaruje majątkiem PZW, powierzonym przez zarząd okręgu na podstawie uchwały i przekazanym protokołem zdawczo odbiorczego, w celu wykonywania przez koło zadań statutowych Związku.
2. Majątek stanowi własność Polskiego Związku Wędkarskiego, a jeśli został nabyty przez okręg jako osobę prawną, stanowi własność okręgu PZW.
3. Koło może, na podstawie pełnomocnictwa zarządu okręgu, otwierać rachunki bankowe, gromadzić na nich środki pieniężne okręgu i nimi dysponować w ramach udzielonych pełnomocnictw.
4. Gospodarka finansowa koła odbywa się na podstawie budżetu uchwalonego corocznie przez walne zgromadzenie członków koła , uprzednio zaopiniowanego przez zarzą okregu.
5. Fundusze PZW, którymi dysponuje koło składają się z:
1) wpisowego,
2) odpisu ze składki członkowskiej,
3) odpisu ze składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód, jeśli koło prowadzi gospodarkę rybacko-wędkarską,
4) dochodów uzyskiwanych przez koło,
5)dobrowolnych wpłat członkowskich, darowizn i subwencji od osób fizycznych i prawnych, przekazywanych z przeznaczeniem dla koła,
6)innych kwot przekazanych do dyspozycji koła przez zarząd okręgu z przeznaczeniem na sfinansowania określonych zamierzeń w ramach celów i zadań statutowych.
6. Odpowiedzialność materialną za urządzenia, przedmioty i środki pieniężne, będące w posiadaniu koła, ponoszą osoby, które mienie przyjęły w imieniu koła lub osoby, które zobowiązały się do zwrotu lub rozliczenia się z powierzonego mienia. Warunkiem powierzenia mienia jest złożenie przez taką osobę oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.

§ 17.


1. W razie gdy koło:
1) uzyska zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe koła,
albo 2) zostanie mu powierzone prowadzenie gospodarki wędkarskiej i rybackiej, polegającej na zarybianiu, hodowli i odłowach ryb oraz ochronie wód zarząd okręgu może, na wniosek zarządu koła, wyrazić zgodę na samodzielność finansową koła w ramach okręgu polegającą na tym, że koło przestrzegając przepisów obowiązujących w PZW i realizując zadania zawarte w uchwałach władz naczelnych i okręgowych Związku oraz w zakresie udzielonych pełnomocnictw: - prowadzić samodzielnie rachunkowość i sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującym planem kont w PZW, rozliczając się bezpośrednio ze zobowiązań podatkowych oraz świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
- rejestruje w systemie REGON w wojewódzkim urzędzie statystycznym oraz w systemie NIP w urzędzie skarbowym i odpowiednio w zakładzie ubezpieczeń społecznych,
- zatrudni pracowników do prowadzenia działalności gospodarczej oraz do prowadzenia rachunkowości w zakresie uzgodnionym z zarządem okręgu,
- składa roczne sprawozdanie finansowe do zarządu okręgu we wskazanym terminie.
2. Koło może tworzyć łowiska specjalne na zasadach określonych w uchwale Zarządu Okregu PZW. Wpływy z gospodarki na tych łowiskach stanowią dochód koła.
3. Koszty związane z zatrudnianiem pracowników w działalności gospodarczej przez takie koło będą finansowane z przychodów uzyskiwanych z tej działalności.

§ 18.


Stosowaniedo brzmienia § 17:
1. Kierownika głównego księgowego i pozostałych pracowników jednostki gospodarczej w kole zatrudnia i rozwiązuje z nimi umowę o pracę zarząd koła .
2. Kierownik jednostki gospodarczej samodzielnie kieruje realizacją planów uchwalonych przez zarząd koła i ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony mu majątek oraz za wyniki ekonomiczno-finansowe.
3. Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników odbywa się według regulaminu zatrudniania i wynagradzania, stosowanego przez okręg.

§ 19.


W razie cofnięcia kołu samodzielności zarząd okręgu zawiadamia organy podatkowe, ZUS i WUS oraz przeprowadza likwidację spraw gospodarczych koła, przejmując wierzytelności i zobowiązania, w tym sprawy pracownicze, a także zabezpiecza dokumentacje finansową i księgową.

5. Zasady organizacji i funkcjonowania sekcji

§ 20.


1. Uchwałę w sprawie utworzenia w kole sekcji podejmuje Zarząd koła zwykłą większością głosów.
2. Na podstawie uchwały zarządu okręgu w skład koła, jako jego sekcja może być włączone inne koło, które na skutek zmniejszenia się liczby członków jest rozwiązywane.
3. Sekcja jest komórką organizacyjną koła i działa w imieniu i na rzecz koła. Sekcje młodzieżowe uwzględniają w swoim działaniu, godzenie obowiązków szkolnych z przynależnością do PZW.
4. Członek koła może należeć tylko do jednej sekcji w kole, według własnego wyboru.
5. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje zarząd koła. Jego obradom przewodniczy członek zarządu koła.
6. Sekcją kieruje jej przewodniczący, a podczas jego nieobecności zastępca, którzy są wybierani na pierwszym ogólnym zebraniu sekcji. Funkcje pełnione w sekcji trwają równoległe z kadencją zarządu koła. W miarę potrzeby sekcja może poszerzyć skład kierownictwa o sekretarza, gospodarza, kapitana sportowego. W tym przypadku sekcja wzoruje się na zasadach pracy zarządu koła określonych w niniejszym regulaminie.
7. Członkami pełniącymi funkcje w sekcji młodzieżowej mogą być również osoby, które nie ukończyły 16 lat.
8. Wybory osób sprawujących funkcje kierownicze w sekcji odbywają się w głosowaniu jawnym.
9. Przewodniczący sekcji lub jego zastępca uczestniczą w posiedzeniach zarządu koła z głosem doradczym.

§ 21.


1. Zebrania sprawozdawcze członków sekcji odbywają się corocznie, a sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata, w terminach zaakceptowanych przez zarząd koła.
2. Zebranie członków sekcji może być zwołane w każdym czasie na żądanie zarządu koła, z inicjatywy kierownictwa sekcji lub na wniosek 1/3 liczby członków sekcji.
3. Zebranie członków sekcji zwołuje przewodniczący sekcji, podając do wiadomości termin,miejsce i proponowany porządek obrad zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu, co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem.
4. Dla ważności obrad sekcji wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków w pierwszym terminie. W drugim zaś terminie obrady są ważne niezależnie od liczby obecnych członków.
5. Porządek obrad zebrania sekcji powinien zawierać:
1) na zebraniu sprawozdawczym: sprawozdanie przewodniczącego z działalności sekcji za rok sprawozdawczy oraz plan pracy i budżet na rok następny,
2) na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym: sprawozdanie przewodniczącego sekcji za okres kadencji, przyjęcie planu działania i budżetu na rok następny, wybór nowego przewodniczącego, jego zastępcy i ewentualnie innych członków kierownictwa sekcji oraz wybór delegatów na walne zgromadzenie członków koła.
6. Wybory delegatów odbywają się według ordynacji wyborczej uchwalonej przez zarząd okręgu.
7. W razie zdekompletowania kierownictwa sekcji, wyborów uzupełniających dokonuje się w trybie podanym w ust.2 niniejszego paragrafu.

§ 22.


1. Sekcja jako jednostka organizacyjna koła, działa w ramach uprawnień koła i na podstawie upoważnienia udzielonego przez zarząd koła.
2. Sekcja współpracuje z innymi sekcjami koła, a za zgodą zarządu koła może podejmować współdziałanie z innymi kołami.
3. Posiedzenia kierownictwa sekcji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale. Tematyka zebrania powinna opierać się o uchwalane plany pracy i sprawozdawczość z ich realizacji oraz dotyczyć informacji o najważniejszych uchwałach władz Związku wszystkich szczebli organizacyjnych.
4. Zebrania kierownictwa sekcji są protokołowane. Protokoły są odczytywane i przyjmowane na następnych posiedzeniach.

6. Przepisy końcowe

§ 23.


W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie stosować należy regulaminy i instrukcje oraz inne przepisy uchwalone przez Zarząd Główny PZW na podstawie Statutu PZW.

§ 24.


Niniejszy regulamin zatwierdzono uchwałą nr 53 ZG PZW z dnia 21 września 2018 roku. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Powrót na górę strony